Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.
Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).
Jakie działania obejmuje Podprogram 2017 r. realizowany przez Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR)?
Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Lubuskiego są:
·    objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,
·      aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.
W ramach Podprogramu 2017 Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 4000 tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostanie wydane około 20 000  szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.
W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 19 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.  
Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Lubuskim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.
Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),2 warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, 16 programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.
Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017?
Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy Województwa Lubuskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach  środków towarzyszących Podprogramu 2017 mają na celu  współdziałanie  z około 440  osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.
Jak zostać objętym pomocą żywnościową?
Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych.
Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 będą kwalifikować:
·          Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Nowej Soli
·       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, Nowym Miasteczku, Siedlisku, Otyniu i Gminy Nowa Sól i Sławy wydając odpowiednie skierowania
W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.
Ponadto, Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej  zobowiązany jest:
·         dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej
·         oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
·         kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?
Artykuły żywnościowe wydawane z Magazynu PCK w Nowej Soli ul. Wrocławska 20
·         innych organizacji partnerskich  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
W ramach Podprogramu 2017 realizowanego od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. do  magazynu w Nowej Soli trafi ponad 200  ton artykułów spożywczych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK (OPR) w Nowej Soli ul. Parafialna 4 lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

Słownik pojęć:
PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa
OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK
OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

Archiwum bloga