1 % - Twoja Pierwsza Pomoc

czwartek, 14 września 2017

SeniorON – ruszył nowy projekt PCK dla seniorów


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby po 65 roku życia stanowią w Polsce około 16 proc. społeczeństwa. W 2050 roku będzie to już 32,7 proc. 
Polski Czerwony Krzyż od lat prowadzi działania na rzecz seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy w formie wolontariatu i prowadzenia aktywnego trybu życia. Staramy się oddziaływać na zmianę sposobu postrzegania seniorów i starości przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież.

Projekty realizowane przez PCK dają osobom po 65 roku życia szansę aktywnego udziału w życiu społecznym. Prowadzimy wyspecjalizowane centra dla seniorów (świetlice, kluby), których celem jest aktywizowanie osób starszych, wykazujących bierną postawę życiową, a aktywnym zaoferowanie takiego rodzaju wsparcia, które miałoby wpływ na jak najdłuższe utrzymanie ich kondycji intelektualnej i fizycznej.


Celem projektu SeniorON jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych i przygotowanie ich do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Projekt ma za zadanie aktywizację i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i kreowanie wśród dzieci i młodzieży wizerunku osób starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych działań.
Uczestnikami projektu jest ponad 2500 osób, w tym 1572 osób po 65 roku życia i 654 dzieci i młodzieży do lat 18. Zajęcia są animowane przez 288 wolontariuszy.

Projekt ma za zadanie:
•    integracje międzypokoleniową dzieci i młodzieży oraz osób 65+ bogatych w doświadczenie, wiedzę i pasje poprzez zajęcia z pierwszej pomocy, warsztaty edukacyjno -  artystyczne z obszaru kultury, sztuki i historii i przeciwdziałaniu e-wykluczenia,
•    zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz seniorów w wzmocnienie współpracy lokalnej poprzez wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie.Projekt jest realizowany przez Odziały Okręgowe PCK:
1.    Lubuskim Oddziale Okręgowym PCK w Nowej  Soli i Żarach
2.    Mazowieckim Oddziale Okręgowym PCK w Płocku i Kozienicach
3.    Śląskim Oddziale Okręgowym PCK w Katowicach i Chorzowie,
4.    Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Wejherowie i Gdańsku,
5.    Świętokrzyskim Oddziale Okręgowym  PCK w Katowicach i Chorzowie,
6.    Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Stargardzie,
7.    Warmińsko – Mazurskim Oddziale Okręgowym PCK w Działdowie,
8.    Podlaskim Oddziale Okręgowym PCK w Białymstoku i Łomży.

Projekt SeniorON sfinansowano ze środków Fundacji PZU”/”Partner Fundacja PZU.

środa, 6 września 2017

Realizacja Podprogramu 2017 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Agencją Rynku Rolnego realizuje Podprogram 2017 w ramach PO PŻ 2014-2020.
Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).
Jakie działania obejmuje Podprogram 2017 r. realizowany przez Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR)?
Głównymi kierunkami Podprogramu 2017 realizowanymi przez Polski Czerwony Krzyż na terenie Województwa Lubuskiego są:
·    objęcie zasięgiem terytorialnym grup osób najbardziej potrzebujących w celu zapewnienia pomocy żywnościowej,
·      aktywizacja oraz integracja społeczna osób objętych pomocą żywnościową poprzez działania w ramach środków towarzyszących.
W ramach Podprogramu 2017 Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR) przewiduje objęcie pomocą żywnościową 4000 tys. najbardziej potrzebujących osób oraz rodzin, którym w trakcie całego okresu dystrybucji zostanie wydane około 20 000  szt. nieodpłatnych paczek żywnościowych.
W skład wydanej jednorazowo paczki wchodzą co najmniej trzy artykuły z różnych grup towarowych, a cały zestaw żywnościowy obejmuje 19 artykułów spożywczych (warzywnych,  owocowych, skrobiowych, mlecznych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze) zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie.  
Oprócz systematycznej pomocy żywnościowej, Podprogram 2017 w Województwie Lubuskim obejmuje działania w ramach środków towarzyszących. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz włączenie osób w trudnej sytuacji życiowej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.
Przykłady planowanych oraz realizowanych działań OPR w ramach środków towarzyszących: grupy wsparcia dla różnych kategorii osób (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),2 warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki i zdrowego żywienia, 16 programów edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego itp.
Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2017?
Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy Województwa Lubuskiego znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.
Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach  środków towarzyszących Podprogramu 2017 mają na celu  współdziałanie  z około 440  osobami i rodzinami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.
Jak zostać objętym pomocą żywnościową?
Chociaż pomoc w ramach programu PO PŻ 2014-2020 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących poprzez częściowe uzupełnienie ich potrzeb żywieniowych, jednak nie zaspokoi ona wszystkich potrzeb żywieniowych osób oraz rodzin kwalifikujących się do tej pomocy ze względów finansowych.
Osoby do przyznania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2017 będą kwalifikować:
·          Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) w Nowej Soli
·       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, Nowym Miasteczku, Siedlisku, Otyniu i Gminy Nowa Sól i Sławy wydając odpowiednie skierowania
W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż może te osoby samodzielnie zakwalifikować do pomocy na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia.
Ponadto, Lubuski Oddział Okręgowy PCK (OPR) we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej  zobowiązany jest:
·         dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej
·         oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
·         kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Jak odbywa się dystrybucja pomocy żywnościowej?
Artykuły żywnościowe wydawane z Magazynu PCK w Nowej Soli ul. Wrocławska 20
·         innych organizacji partnerskich  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
W ramach Podprogramu 2017 realizowanego od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. do  magazynu w Nowej Soli trafi ponad 200  ton artykułów spożywczych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Rejonowym PCK (OPR) w Nowej Soli ul. Parafialna 4 lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programu:  www.mrpips.gov.pl

Słownik pojęć:
PO PŻ 2014 - 2020 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020; krajowy program operacyjny współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
OPO – organizacja partnerska o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym, tj. Polski Czerwony Krzyż - organizacja wybrana przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej); działania OPO realizowane są przez Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Mokotowska 14; 00-561Warszawa
OPR - organizacje partnerskie regionalne; wchodzi w skład struktury OPO; podmiot do którego wykonawcy dostarczają artykuły spożywcze w celu dalszej dystrybucji do OPL lub bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących, tj. ujęte w umowie z Agencją Rynku Rolnego magazyny Oddziałów Okręgowych PCK, określone i działające w imieniu Oddziałów Okręgowych PCK
OPL – organizacja partnerska lokalna;  wchodzi w skład struktury OPR (tj. podmioty wchodzące w skład struktury Oddziałów Okręgowych PCK czyli np. Oddziały Rejonowe PCK) lub inne organizacje bezpośrednio przekazujące pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje odpowiedzialne za wdrożenie PO PŻ  w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Instytucja zarządzająca (IZ), Agencja Rynku Rolnego - Instytucja Pośrednicząca (IP), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  - Instytucja Desygnująca (ID), Ministerstwo Finansów - Instytucja Certyfikująca (IC), Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa (IA).

Międzynarodowy obóz wolontariuszy Czerwonego Krzyża w Langenlois Austria

Miło nam poinformować, że nasza wolontariuszka Iga Musielak (członek Zielonogórskiej Grupy SIM PCK) jako jedna z 2 osób z naszego kraju reprezentowała Polskę w Międzynarodowym Obozie dla Wolontariuszy Czerwonego Krzyża w Langenlois (Austria). Obóz odbył się w lipcu i trwał 2 tygodnie. W wymianie brały udział 24 kraje. Zadaniem obozu było spotkanie wolontariuszy z rożnych stron świata jak i podzielenie się doświadczeniami. Podczas zajęć grupowych, uczestnicy mieli okazję się lepiej poznać i na czas trwania obozu stać się jedną wielką światową rodziną. Obóz zakończył Festiwal Narodów, na którym przedstawiano kulturę swojego kraju oraz regionu. Iga wystąpiła w stroju Bachantki, promując tym samym Miasto Zielona Góra - serdeczne podziękowanie dla Urzędu Miasta w Zielonej Górze za bezpłatne udostępnienie stroju.

Materiał Radia Zachód

Pierwsze spotkanie Zielonogórskiej Grupy SIM PCK w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się 19.09.2017 w BURSIE w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 60). Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcieli by włączyć się w działania czerwonokrzyskie na terenie miasta Zielona Góra.


wtorek, 5 września 2017

Komunikat XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK - Sława
Komunikat
XXXI  Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego  HDK PCK
odbytego w dniach 24.08.-27.08.2017 r.

Organizatorzy:
-Lubuski Oddział Okręgowy i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża


Patronat Honorowy objęli:
Władysław Dajczak                                       Wojewoda Lubuski
Waldemar Sługocki                                       Senator RP
Cezary Sadrakuła                                            Burmistrz Sławy
Ignacy Odważny                                             Burmistrz Sulechowa
Danuta Madej                                                 Burmistrz Żar
   

Patronat Medialny objęły Radio Zachód SA i Radio Zielona Góra oraz Gazeta Lubuska

Termin i trasa rajdu

24.08 – 27.08.2017 r.
Sława-Bojadła-Klenica-Trzebiechów-Sulechów- Mozów -Sława

Kierownictwo Rajdu:
-Pan Jan Kowalczyk                                                                 Komandor Rajdu
-Pan Adrian Michalak                                                              Sędzia Główny Rajdu
- Pani Bogusława  Fediuk- Pelińska                                        Biuro Rajdu

W rajdzie uczestniczyło 43 załogi.
Załogi reprezentowały następujące województwa: lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie , śląskie, dolnośląskie,  małopolskie, kujawsko-pomorskie.

Podczas trwania rajdu tradycyjnie już obradowało Prezydium Krajowej Rady HDK PCK. Rajdowców odwiedzili :
·         Sławomir Kaczyński
·         Janusz Siwiński
·         Andrzej Chałupka
·         Lesław Kosik
·         Tadeusz Kowalewski
·         Jan Kowalczyk

W bieżącym roku w trakcie rajdu obradował  41. Sejmik Ogólnopolskiego Rajdu Czerwona Róża.
Podczas trwania XXXI Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowego HDK PCK wzięli udział zaproszeni goście:
·         Burmistrz Sławy -  Cezary Sadrakuła, oraz Kierownik Działu Promocji Tomasz Krzymiński
·         Burmistrz Żar – Olaf Napiórkowski
·         Burmistrz Sulachowa – Ignacy Odważny
·         Przew.Rady Miasta  Sulechowa – Stanisław Kaczmar
·         Wójt Gminy Wijewo – Mieczysław Dróżdżyński
·         Dyrektor Biura Senatora Sługockiego – Andrzej Janecki
·         Członek Zarządu WSOP RP Woj. Lubuskiego Stanisław BatorPuchary, nagrody i upominki ufundowali:
·         Senator RP Waldemara Sługockiego  
·         Burmistrz Sławy
·         Burmistrz  Sulechowa 
·         Burmistrz Żar
·         Starosta Powiatu Wschowskiego
·         Starosta Powiatu Nowosolskiego
·         Prezes PCK
·         Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK
·         Prezes Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w Zielonej Górze
·         Komandor Rajdu
·         Prezydent  Miasta Zielonej Góry
·         Przewodniczący Rady Miasta Sulechów
·         Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Sulechowie
·         Dowódca  JRG PSP w Sulechowie
·         Dyrektor OSIR w Sulechowie
·         Wójt Gminy Bojadła
·         Wójt Gminy Wijewo
·         PGNiG Oddział Zielona Góra
·         Elektrociepłownia  S.A. Zielona Góra
·         RCKiK Zielona Góra
·         Sebastian Gadomski – Optyk Zielona Góra, 
·         Krzysztof Katarzyński – Sogest Zielona Góra,
·         Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra,
·         Nadleśnictwo Sława Śląska
·         Nadleśnictwo Sulechów
·         Aldemed  Zielona Góra 
·         Bomadek Trzebiechów   
·         Winnica Cantina Mozów
·         Podoland Daniel Abratkiewicz
·         KIM Sp. z o.o. - SKODA
·         Gazeta Lubuska
·         Papillio Group
·         Biuro Informacji Turystycznej w Zielonej Górze
·         Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Sulechów
·          Spółdzielnia Mieszkaniowa Kamienna 12 Sulechów
·         Sulechowskie Stowarzyszenie FORUM
·         Fabryka Nici AMANDA
·          Fabryka Makaronów SULMA
·         JOY JANS Sulechów
·         Zakład Urządzeń Technicznych w Sulechowie
·         Krzyżaniakowie Złotnicy z Sulechowa
·         Apolinary Dziatko BUDMET Sulechów
Oraz wielu innych sponsorów.

Klasyfikacja generalna  - wszystkie załogi otrzymują puchary
I   miejsce załoga nr 15 Poznań
II  miejsce załoga nr  30 Sulechów
III miejsce załoga nr  27 Gdańsk
IV miejsce załoga nr 16 Kraków
V miejsce załoga nr  27 Żary
Vi miejsce załoga nr 43 Świnice
VII miejsce załoga nr 18 Lubań
VIII miejsce  załoga nr 17 Gdańsk
IX miejsce załoga nr 24 Luboń
X miejsce załga nr 42 Świnice

Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej dla załogi nr 15 z Poznania
Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze funduje  Voucher  o wysokości 720 złotych.
(3 dorosłych + dziecko)

Klasyfikacja kierowców
I   miejsce załoga nr 30 Towpik – Zasimuk Sabina -  Sulechów
II  miejsce załoga nr  15 Wojcieszak Wojciech - Poznań
III miejsce załoga nr  1 Wolny Stefan – Knurów
IV miejsce załoga nr  17 Plewa Romuald - Gdańsk
V miejsce załoga nr  24 Wojciechowski Zbyszko - Luboń
V miejsce załoga nr  26 Rybak Paweł - Żary

Klasyfikacja pilotów 
I   miejsce załoga nr 26 Kosałka Sebastian – Żary – otrzymał rower  Burmistrza Sławy  C. Sadrakuły
II  miejsce załoga nr 42 Stasiak Maciej - Świnice
III miejsce załoga nr 43 Przytuła Magdalena - Świnice
IV  miejsce załoga nr 4 Cyngot-Lesiak Magdalena - Warszawa
V miejsce załoga nr 25 Kuczma Krystian - Żary

Klasyfikacja Kobiet
I   miejsce załoga nr 38 Sawa Anna - Police
II  miejsce załoga nr 15 Wachowiak Paulina -Poznań
III miejsce załoga nr 6 Kicińska Łucja Tychy
IV  miejsce załoga nr 30 Towpik Kamila - Sulechów
V miejsce załoga nr 18 Koćma Małgorzata - Lubań
               
Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
I   miejsce załoga nr 43 Natalia Przytuła - Świnica
II  miejsce załoga nr 42 Stasiak Michał - Świnice
II miejsce załoga nr 30 Towpik-Zasimuk Sabina - Sulechów
II miejsce załoga nr 24 Wojciechowski Zbyszko - Luboń
II miejsce załoga nr 17 Plewa Romuald - Gdańsk
II miejsce załoga nr 15 Wojcieszak Wojciech - Poznań

Konkurs Wiedzy o Regionie Lubuskim
I   miejsce załoga nr 30 Zasimuk Łukasz -Sulechów
II  miejsce załoga nr 43 Przytuła Natalia - Świnice
III miejsce załoga nr 42 Stasiak Maciej - Świnice
III  miejsce załoga nr 17 Harber Anna - Gdańsk

Konkurs Wiedzy o CK i PCK
I   miejsce załoga nr 34 Mikołajczyk Dariusz - Wrocław
II  miejsce załoga nr 24 Zbyszko Wojciechowski - Lubonianka
II miejsce załoga nr 17 Kaleta -Zys Barbara - Gdańska
III  miejsce załoga nr 8 Lis Andrzej - Tychy
III miejsce załoga nr 27 Schulz Maiara - Gdańsk
III miejsce załoga nr 32 Iza Borowczak – Zielona Góra

Konkurs na Hasło Rajdowe
I   miejsce załoga nr 27 Gdańsk
II  miejsce załoga nr 24 Luboń
III miejsce załoga nr 16 Kraków
IV  miejsce załoga nr 17 Gdańsk

Puchar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie dla najlepszej załogi w konkurencji strażackiej   otrzymuje Zał. Nr 10 Tychy


Pierwsza Pomoc
I   miejsce załoga nr 4 Stasiak Magda
I  miejsce załoga nr 10 Sotka Agnieszka
I miejsce załoga nr 43 Przytuła Magda

Załoga  nr 31 Elektrociepłownia SA Zielona Góra otrzymuje upominek niespodziankę  z okazji  31. Ogólnopolskiego Rajdu HDK PCK

Za zajęcie ostatniego miejsca załoga nr 6 ( z załóg które wyjechały na trasę) otrzymuje upominek  od Burmistrza Żar. Najlepsza załoga z Żar nr 26 również otrzymuje upominek od Burmistrza z Żar.

Najmłodszy uczestnik Rajdu Pawełek Chatowski z załogi 9 Tychy otrzymuje upominek.


Pozostałe niewymienione konkurencje w powyższym komunikacie zostały ujęte w klasyfikacji generalnej.

Za szczególną pomoc w organizacji Rajdu podziękowania  otrzymują:
1.                  Barbara Kaletha-Zys                      Gdańsk
2.                  Andrzej Lenard                               Nowa Sól
3.                  Radosłąw Michalak                        Kożuchów
4.                  Karol Zjawin                                    Sulechów
5.                  Kornelia  Głowacka                        Nowa Sól

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przebiegu rajdu.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują dyplomy uczestnictwa w rajdzie oraz nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów i sponsorów rajdu.
Wszystkie dzieci otrzymują  nagrody i upominki przekazane przez sponsorów rajdu.

Wszystkie nagrody przekazane na XXXI  Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK zostały wręczone jego uczestnikom w dniu 27.08.2017 r. w obecności władz samorządowych  i  Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wszystkie artykuły spożywcze przekazano na żywienie rajdowców.

W czasie trwania rajdu krwiodawcy i sympatycy PCK zebrali 2. 315 zł  na zakup  podręczników dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Ogólnopolska  Akcja Wyprawka dla Żaka  / za co serdecznie dziękujemy.

25.08.2017r. w piątek  na terenie Ośrodka PCK w Sławie został podstawiony ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry. Do udziału w akcji zgłosiły  się 42 osób, krew oddało 41 osób,  pozyskano 18,450 litrów krwi pełnej. Krew oddali rajdowcy oraz mieszkańcy Sławy i okolicy.  Dziękujemy.

XXXII Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK odbędzie się w dniach 23-26.08.2018 r. na terenie Ośrodka Polskiego Czerwonego Krzyża w Sławie, na który już dziś  serdecznie państwa zapraszamy.

Sekretarz Rajdu
Bogusława Fediuk – Pelińska
Komandor Rajdu
Jan KowalczykArchiwum bloga