Uwaga !

OGŁOSZENIE PRACA !OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Referent w Lubuskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:

1.     Bezpośredni i pośredni nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Oddziału Rejonowego PCK w Zielonej Górze

2.     Współpraca z Zarządem Oddziału PCK w Zielonej Górze,

3.     Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez PCK oraz koordynowanie tych akcji;

4.     Promocja statutowych działań organizacji i konkretnych akcji, programów ogólnopolskich.

5.     Przygotowywanie ofert, pozyskiwanie i rozliczanie merytoryczne środków finansowych na kampanie i działania statutowe;

6.     Pozyskiwanie dochodów od darczyńców indywidualnych;

7.     Współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi/pracownikami w celu realizacji wspólnych zadań, zwłaszcza dotyczących pozyskiwania dochodów. 

8.     Raportowanie wyników pracy Zarządowi OR PCK w Zielonej Górze oraz Zarządowi LOO PCK oraz Dyrektorowi LOO PCK;

9.     Prowadzenie projektu Tekstylia

10.  Prowadzenie strony internetowej i FB

Oczekiwania wobec kandydata:

·       umiejętność organizacyjne i ustalanie priorytetów, silnie rozwinięte umiejętności zarządcze;

·       zdolność efektywnego planowania zadań, asertywność;

·       samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność;

·       umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet);

·       Prawo jazdy kat. B;

Dodatkowym atutem będzie:

·       znajomość zagadnień związanych z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża,

·        znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz struktur i zasad funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce;

·        doświadczenie w pracy etatowej bądź działania wolontarystycznego w organizacji pozarządowej             lub w obszarze szeroko pojętej pomocy społecznej.

Oferujemy:

·       ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

·       możliwości rozwoju zawodowego,

·       możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,

·       umowa zlecenie do końca roku 2021, od roku 2022 umowa o pracę

·       dogodne godziny pracy.

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV, listów motywacyjnych, do 15 listopada 2021 r. na e-adres: zielonagora@pck.pl lub pocztą na adres: 65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 22 b.  O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Referenta w Lubuskim Oddziale Okręgowym  PCK w Zielonej Górze zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą w 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14 ; 2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu  jest Pan Andrzej Antoń , adres mailowy: iod@pck.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji; 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Ognisty Ratownik - Gorąca Krew 2020

 

Protokół

z podsumowania XV Edycji Ogólnopolskiego Programu

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie  Polskiego Czerwonego Krzyża

„Ognisty Ratownik Gorąca Krew- 2020 r.”

 

 


Komisja w składzie :

1.     Pan Jan Kowalczyk                            przewodniczący

2.     Pan Krzysztof Piwowarczyk               członek komisji

3.     Pani Bogusława Fediuk-Pelińska      członek komisji

 

Czas trwania  programu : styczeń – grudzień 2020r.

Do programu  przystąpiły następujące jednostki z terenu województwa lubuskiego:

 Jednostki Państwowej Straży Pożarnej:

1.     Komenda Powiatowa w Nowej Soli

2.     JRG PSP  w Sulechowie

3.     Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej :

1.     Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchów

2.     Ochotnicza straż Pożarna w Przewozie

3.     Ochotnicza Straż Pożarna w Mirostowicach Dolnych

4.     Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie

5.     Ochotnicza Straż Pożarna w  Otyniu

6.      Ochotnicza Straż Pożarna w Borowem

7.     Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubanicach

8.     Ochotnicza Straż Pożarna w Kolsku

W/wymienione jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej od lat  uczestniczą w naszym programie

Jednostki oceniane były wg następujących kategorii:

1.     Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP

       2.   Najaktywniejsza Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

       3.   Najaktywniejszy strażak w woj. lubuskim

 

 

Komisja  w powyższym składzie postanowiła nagrodzić i wyróżnić

W kategorii : Najaktywniejsza Komenda Powiatowa – Miejska PSP

1.     Miejsce KM PSP w Zielonej Górze  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sulechów

2.     Miejsce Komenda Powiatowa PSP  Krosno Odrzańskie

 

W kategorii :  Najaktywniejsza Jednostka  OSP 

1.     Miejsce Jednostka OSP w Przewozie

Miejsce Jednostka  OSP  w Starym Kisielinie – Zielona Góra

2.     Miejsce Jednostka OSP w Lubanicach

3.     Miejsce Jednostka OSP w Mirostowicach Dolnych

W kategorii :  Najaktywniejszy strażak

1.     Pan Andrzej Wąsik              OSP Stary Kisielin Zielona Góra

2.     Pan Marcin Murawa                         KP PSP Krosno Odrzańskim

3.     Pan  Jerzy Hryniewicza  z Wojskowej Straży Pożarnej z Potoku za całokształt pracy podczas trwania  programu

4.     Pan Krzysztof Witka               OSP w Mirostowicach Dolnych

5.     Pan Bartosz Hryńczuk          OSP w Przewozie

6.     Pan Daniel Miciniowski         OSP Lubanicach

Firma Podoland – Daniel Abratkiewicz i A.Arkada  ufundowała 48  swoich produktów- serum  do regeneracji suchej skóry i paznokci – otrzymują je wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczystości.

Grupa Papillio ufundowała kubki, koszulki, bluzy, parasole, długopisy

W realizacji programu uczestniczyło 11 jednostek OSP i PSP z terenu województwa lubuskiego, program podsumowało 10 jednostek, w których przeprowadzono 32 akcje  zbiorowego oddawania krwi oraz indywidualne oddawanie krwi.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i Oddziały                    

Trenowe pobrały   563,850  litrów krwi.

 

Najwięcej krwi pobrano w następujących jednostkach:

1.     Ochotnicza Straz Pozarna  w Starym Kisielinie –Zielonej Górze  137,900

2.     Ochotnicza Straż Pożarna  w Przewozie                                         90,900

3.     KM PSP  Zielona Góra, JRG Sulechów                                            62,100            

4.     Komenda Pow. PSP w Krośnie Odrzańskim                                              54,000            

5.     Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach                                        51,750

6.     Ochotnicza Straż Pożarna w Kożuchowie                                      49,050

 

                                               

W latach 2006-2020 na terenie woj. lubuskiego powstało 8 klubów HDK PCK przy jednostkach OSP i PSP.     W 2018r. powstał  nowy Klub HDK PCK przy OSP w Otyniu oraz reaktywowano Klub HDK PCK przy OSP w Kolsku. W 2020r  nie powstał  żaden  Klub HDK PCK przy jednostkach OSP czy PSP.

 

Nagrody, puchary i upominki ufundowali:

1.     Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze

2.     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

3.     Podoland  Daniel Abratkiewicz

4.     A.Arkada

5.     Zarząd Wojewódzki ZOSP RP  Województwa  Lubuskiego

6.     Grupa Papillio

 

 

Komisja składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom i organizatorom uczestniczącym w ogólnopolskim programie PCK „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2020.”. / mimo tak trudnej sytuacji związanej z pandemią/ Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu.

Krajowy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2020


 Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od 2015r uczestniczy w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od grudnia 2020r. do sierpnia 2021 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizuje Podprogram 2020 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2015 roku Lubuski Oddział Okręgowy PCK uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako Organizacja Partnerska Regionalna (OPR).

Dystrybucję towaru w Podprogramie 2020 rozpoczęliśmy 25.01.2021

Magazyn żywności Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli obsługuje mieszkańców z :

Nowa Sól Miasto

Nowa Sól Gmina

Miasto i Gmina Bytom Odrzański

Miasto i Gmina Nowe Miasteczko

Miasto i Gmina Otyń

Gmina Niegosławice

Gmina Siedlisko

Miasto i Gmina Sława

W okresie od stycznia do końca sierpnia wydamy ponad 170 ton żywności o wartości ponad 793 tysiące złotych dla 4000 osób w 5 – 6 paczkach

Zestaw dla 1 beneficjenta

na Podprogram 2020 obejmuje 20 artykułów spożywczych

w łącznej ilości ok. 42,27 kg

Artykuły warzywne i owocowe

8 groszek z marchewką 3,20 kg,

7 koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

4 buraczki wiórki 1,40 kg,

5 powidła śliwkowe 1,50 kg,

2 mus jabłkowy 1,44 kg,

3 fasolka po bretońsku 1,50 kg.

Artykuły skrobiowe

10 makaron jajeczny świderki 5,00 kg,

2 płatki owsiane 1,00 kg,

2 ryż biały 2,00 kg,

3 kasza jęczmienna 1,50 kg,

2 herbatniki maślane 0,40 kg,

Artykuły mleczne

7 mleko UHT 7 1,

4 ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

Artykuły mięsne

8 szynka drobiowa 2,40 kg,

4 szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

2 pasztet drobiowy 0,32 kg,

7 filet z makreli w oleju 1,19 kg,

Cukier

4 cukier biały 4,00 kg,

2 miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

Tłuszcze

4 olej rzepakowy 4,00 1.

Uczestnikom programu zaproponujemy 16 działań towarzyszących w formie programów i warsztatów edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania prowadzonych przez specjalistkę oraz programów edukacyjnych o tematyce ekonomicznej.

Każdy uczestnik programów edukacyjnych zostanie wyposażony w podręcznik kulinarny przygotowany przez specjalistę żywienia. 


 

MAGAZYN PCK W NOWEJ SOLI WYDAJE ŻYWNOŚĆ W KAŻDY PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODĘ W GODZ. 9.00 – 11.00 ( do ostatniego klienta)

wszyscy : pracownicy i beneficjenci zobowiązani są do stosowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa tj. : dystans ok.1,5 – 2 metry, maseczki, personel dodatkowo rękawiczki i dezynfekcja rąk i powierzchni stołów.


Skierowanie na otrzymywanie żywności wydają Ośrodki Pomocy Społecznej stosowne do miejsca zamieszkania potencjalnego beneficjenta.

W związku z pandemią OPS pracują na różnych zasadach, dlatego zalecany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym z macierzystego OPS-u.


Na dzień dzisiejszy nikomu, kto spełni wymagane kryterium dochodowe i otrzyma skierowanie - żywności nie zabraknie. W każdej chwili można dołączyć do programu.


Pracę magazynu PCK w Nowej Soli w 2021 roku wspiera Gmina Nowa Sól – Miasto dotacją do realizacji zadania w wysokości 20 000,00 złotych

 
 

Archiwum bloga