Inne

Konkurs Plastyczny o tematyce HDK PCK 

Organizatorem Konkursu jest Polski Czerwony Krzyż, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze. Nagrodzone przez komisje prace trafiają na wystawę do Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze-  na uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy. Konkurs organizowany jest co roku. 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o CK PCK i MPH

Lubuski Oddział Okręgowy PCK co roku w urodziny H.Dunanta (8 maj) organizuje Wojewódzki konkurs Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych - klasy VI. Olimpiada organizowana jest na 3 etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim. 

 Program Strażacy w Honorowym KrwiodawstwieOgnisty Ratownik Gorąca Krew” 

Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa  i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.
Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach
i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa
w lokalnych środowiskach.
Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa.

Młoda Krew Ratuje Życie

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych
i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych.Cele konkursu: wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK,utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni,zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się,promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych,integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych.

Kolonie letnie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w SławieW Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym PCK w Sławie w okresie letnim wypoczynek  dla dzieci z warsztatami w formie zajęć z zakresu socjoterapii, zajęcia integracyjne, zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęcia rekreacyjno-krajoznawcze i sportowe.  

Warunki pobytu w Ośrodku

- zakwaterowanie w 4 osobowych domkach campingowych,
- wyżywienie – 4 posiłki dziennie,
- pion sanitarny z ciepłą wodą /umywalki, baseniki do mycia nóg, natryski/,
- własna plaża i kąpielisko,
- boiska sportowe, świetlica i duży taras.

W corocznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej oraz kontroli kuratoryjnej ośrodek spełnia wymagania.

Więcej informacji dot. kolonii można uzyskać w LOO PCK bądź OR PCK. Numery telefonów oraz adresy dostępne w zakładce Kontakt.

Prawda o AIDS - przekaż ją dalej

Od wykrycia AIDS minęło ponad 20 lat. Od tego momentu badania nad poznaniem istoty tej choroby, metod jej wykrywania, sposobów zapobiegania zakażeniu posunęły się daleko naprzód. Jednak wśród społeczeństwa polskiego wiedza ta jest nadal zbyt mało rozpowszechniona i niedostateczna. Z powodu braku dostatecznej informacji rodzą się mity i plotki siejące wyłącznie strach, lęk, obawy przed zakażeniem i kontaktami z osobami zakażonymi. WięcejŚwietlice PCK

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego na terenie woj. lubuskiego prowadzi 2 świetlice socjoterapeutyczne - w Zielonej Górze "Wiewiórki" oraz w Nowej Soli "Perełki".
Dzieci spędzają czas w świetlicy pięć dni w tygodniu. W świetlicy realizowane są m.in. takie zadania jak: pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, spotkania z kulturą, nauka zdrowego stylu życia, zajęcia profilaktyczne, dożywianie, pomoc rzeczowa – paczki świąteczne. Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanej kadry.

"Zbieramy Krew dla Polski " z Grupą Muszkieterów


Na terenie woj. lubuskiego ( przy sklepach INTERMARCHE ) organizowane są akcje zbiorowego oddawania krwi oraz akcje promocyjne. Krwiodawcy mają możliwość oddać krew.. Przygotowane są również:  gry i zabawy dla dzieci, pokazy i naukę udzielania p. pomocy. Podczas akcji odbywa się również wręczenie legitymacji i odznak  Zasłużonych  Honorowych Dawców Krwi.

 Konferencja
„Przeszczep rodzinny- Bezcenny Dar”,
 Transplantacja i krwiodawstwo  

Od 12 lat Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża organizuje konferencje nt. transplantacji i krwiodawstwa. Prowadzone są wykłady oraz panele dyskusyjne przez zaproszonych gości (min. lekarze, dawcy -biorcy przeszczepów, honorowi dawcy krwi ).  Podczas trwania konferencji organizowana jest również zbiórka krwi. Od ponad 7 lat konferencja odbywa się na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Poszukiwanie Osób


Główne zadania Biura Informacji i Poszukiwań PCK:
 - prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)   

- wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie naszych  dokumentów oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych  starań    poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą
-przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi
- udział w ekshumacjach ofiar wojny
-prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych (czyli poszukiwań gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym za granicą, pomimo że posiada jego ostatni adres zamieszkania) w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały w celach zarobkowych za granicę (tzw. migranci ekonomiczni)
-poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski Więcej   
Druk poszukiwawczy 
                                                                                Karta ICE
   
Karta ICE zawiera zabezpieczone przed zniszczeniem pola, na których można zapisać imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty. Karta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia próby krzyżowej przed transfuzją.

Karty ICE dostępne są w oddziałach PCK w całym kraju. Każdy z nas może samodzielnie wypełnić swoja kartę ICE. Koszt karty to 5 zł.
Więcej

Więcej informacji dot. działań Polskiego Czerwonego Krzyża jak i Czerwonego Krzyża na całym świecie można znaleźć pod adresami: www.pck.pl oraz www.icrc.org/eng/

Archiwum bloga