Honorowe Krwiodawstwo PCK
"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 55 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
W roku 2013 na terenie województwa lubuskiego działały 42 Kluby HDK PCK, które zrzeszały łącznie 1301 Członków. Polski Czerwony Krzyż prowadzi wiele akcji, konkursów , promujących honorowe krwiodawstwo .Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze
informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 2, Polski Czerwony Krzyż nadaje honorowym dawcom krwi
tytuł i odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” określone są z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 21 sierpnia 2006 r. /Dz.U. nr 180 poz. 1324 z dnia 5.10.2006 r.


Odznakę „ZHDK” nadaje PCK na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. Do wniosku załącza się dokument wydany przez placówkę służby krwi, potwierdzający oddanie określonej ilości krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników.

·         W przypadku dawców niezrzeszonych w PCK, wnioski o nadanie Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wystawia placówka służby krwi lub jednostka zrzeszająca honorowych dawców krwi – stowarzyszenie, klub.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie potwierdzające określoną ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości innych jej składników wystawione przez placówkę służby krwi.
Wniosek wraz z zaświadczeniem należy przekazać do Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie danego województwa. Oddział Okręgowy PCK po nadaniu odznaki, przekazuje Odznaki „ZHDK” wraz z legitymacjami do odpowiedniej placówki PCK lub upoważnionej placówki służby krwi.

·     W przypadku dawców zrzeszonych w Polskim Czerwonym Krzyżu, wniosek o nadanie Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wystawia jednostka organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża na podstawie zaświadczenia potwierdzającego określoną ilość krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Wniosek wraz z zaświadczeniem należy przekazać do Oddziału Okręgowego PCK. Nadane Odznaki wraz z legitymacjami przekazywane są do wnioskującej jednostki organizacyjnej PCK.
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia przysługuje
-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. 

Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia przysługuje
-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.


Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia przysługuje
-kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
-mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
UPRAWNIENIA I PRZYWILEJE
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI,
POSIADAJĄCYCH TYTUŁ
„ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”.

1.       Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i świadczeń aptek (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 47c).

2.       Honorowy dawca krwi, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”:
·         przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art. 43),
·         a także leki, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków Dz.U. nr 23, poz. 119).

Leki wydawane są na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem  albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
Osoba przedstawiająca receptę do realizacji obowiązana jest do okazania legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Informacje nt. uprawnień oraz przywilejów honorowych dawców krwi
i zasłużonych honorowych dawców krwi zamieszczone są na stronach:Dokumenty, wzory wniosków dot. krwiodawstwa można pobrać  TUTAJ

Archiwum bloga