XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
Osoby funkcyjne Rajdu:
  
Patronat honorowy: - Wojewoda Lubuski- Władysław Dajczak
Patronat honorowy  - Senator RP - Waldemar Sługocki
Patronat honorowy: - Burmistrz Sławy -  Cezary Sadrakuła
Patronat honorowy: - Burmistrz Sulechowa - Ignacy Odważny

Komandor Rajdu:    - Jan Kowalczyk - Przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze

Biuro Rajdu:- Bogusława Fediuk - Pelińska Sekretarz Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Zielonej Górze

Sędzia Główny:    - Adrian Michalak   

WSPIERA NAS:Patronat Medialny:

PROGRAM RAJDU

Czwartek: 25 sierpnia 2016r.

Przyjmowanie  uczestników rajdu, dla których zostanie przygotowana baza noclegowa na terenie Ośrodka PCK  w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 23.

Piątek: 26 sierpnia 2016r.

8.00  - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (Ośrodek PCK w Sławie)
9.00  - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża)
        Start honorowy do Sulechowa i Mozowa przez Bojadła, Klenicę i Trzebiechów
        (podano przybliżone czasy dla pierwszej załogi)
10.00 - próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach
10.30  -konkurencja sprawnościowa w Klenicy (całe załogi)
11.00 - konkurencja sprawnościowa w Trzebiechowie (całe załogi)
11.30 - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PSP Sulechów)
12.30 - próba sprawności technicznej pojazdów oraz konkurencja
                        sprawnościowa dla pań i dzieci w Mozowie
13.30 - konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie
15.00 - gorący posiłek na terenie Ośrodka PCK w Sławie
16.30 - konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
            (załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godziny  15.30)
19.00 -  kolacja
20.00  - NIESPODZIANKA
             

Sobota: 27 sierpnia 2016r.
9.00 -  śniadanie
10.00 -  zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu
        (między konkurencjami grzybobranie do godziny 14.00)
14.00 -  obiad
15.00 -  konkursy wiedzy o PCK oraz HDK, a także o ruchu  drogowym
15.30 -  konkurs wiedzy o regionie
16.30 -  konkursy i zabawy  dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
19.00 -  kolacja
20.30 -  spotkanie towarzyskie przy grillu.

Niedziela: 28 sierpnia 2016r.
9.00  -  śniadanie
10.00 -  uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich konkurencji, wręczenie nagród i wyróżnień, Hymn CK
11.00 -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między krwiodawcami i Klubami HDK
12.30 -   obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu


Klasyfikacja  załóg - nagrody:

Uwzględniając sugestie załóg, prowadzona będzie odrębna klasyfikacja
w dwóch kategoriach wiekowych :
- średnia wieku załogi do 45 lat,
- średnia wieku załogi powyżej 45 lat

Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca.

Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie:

kierowców, pilotów, panie i dzieci.
UWAGA !!!  Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku następnym.

Zgłoszenia załóg w terminie do 31 lipca 2016 roku przyjmuje:

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 B
65 - 018  Zielona Góra
tel. 68 325 38 12,
tel. / fax 68 327 18 66.
Opłatę za pobyt w wysokości 160 zł z VATem (sto sześćdziesiąt złotych)
od  jednej  osoby, z wyłączeniem dzieci do lat 4   należy wpłacić na konto:

Lubuski Oddział Okręgowy PCK Zielona Góra
BANK MILLENNIUM
46 1160 2202 0000 0001 8911 5735  z dopiskiem:
XXX Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
w terminie do 31 lipca  2016 roku.
Na rajd należy przywieźć oryginał wpłaty.

Szczegóły dotyczące faktur VAT uzgodnić z organizatorem w ciągu trzech dni od dokonania przelewu                   

                                                    
Inne uwagi:

Lubuski Oddział Okręgowy  PCK  w Zielonej Górze  nie  pokrywa kosztów przejazdu,  zapewnia  zakwaterowanie od 25 sierpnia  2016 roku (czwartek) i wyżywienie  od 26 sierpnia  2016  roku (piątek - od obiadu).

Wszyscy  uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są do przestrzegania  przepisów ruchu  drogowego  podczas całego rajdu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie rajdu oraz wyrządzone osobom trzecim.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Protesty i odwołania rozpatruje Komandor Rajdu do godz. 19:00 w dniu 27 sierpnia 2016r

Cele Rajdu:
➢ popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich w  społeczeństwie,
➢ popularyzacja pierwszej pomocy  przedmedycznej  i zagadnień związanych z bezpieczeństwem   ruchu  drogowego,
➢ integracja środowiska honorowych dawców krwi PCK (i nie tylko),
➢ krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej,
➢ prezentowanie malowniczych zakątków Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała  zabawa.

Organizatorzy:
1.Lubuski Oddział  Okręgowy  i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża w

Zielonej Górze.
2.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
3.Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach i Trzebiechowie.
4.Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sulechowie.


Termin i trasa Rajdu:

25.08 – 28.08  2016 roku
Sława -> Bojadła ->Klenica-> Trzebiechów -> Sulechów ->Mozów-> Sława

Uczestnicy Rajdu:
W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi krwiodawcy, działacze
i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami.
Załogę każdego samochodu uczestniczącego w rajdzie stanowią:
- kierowca (kobieta lub mężczyzna, w ciągu całego rajdu),
- pilot (kobieta lub mężczyzna powyżej 15 lat przez cały rajd),
- pani (od początku do końca rajdu, powyżej 15 lat),
  
Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja. Załoga może liczyć od 3 do 5 osób.

W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi, który przedstawi podczas rejestracji załogi legitymację HDK !
   
W konkursie wiedzy o ruchu drogowym  uczestniczą kierowcy załóg.
W konkursie wiedzy o PCK i HDK oraz o regionie bierze udział wytypowany przedstawiciel załogi.

UWAGA ! 
W czasie rajdu 26.08.2016r odbędzie się akcja pobierania krwi w ambulansie. O szczegółach poinformujemy na odprawie

przed rajdem. Za udział  w akcji doliczamy punkty załogowe. Ambulans  będzie oczekiwał na dawców na terenie Ośrodka PCK w Sławie.

KARTA ZGŁOSZENIA XXX OGÓLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY HDK PCK

Archiwum bloga