Rozliczenie zebranych środków finansowych w 2015 roku


Pomoc społeczna

            a/        Pomoc materialna osobom i rodzinom wymagającym wsparcia – 27 788,88 zł
                       
                       
            b/         organizacja imprez dla dzieci niepełnosprawnych                                -
                         
            c/         Dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznych                  -          3 767,78zł.
                        PCK

            d/.        Dofinansowanie obozów, kolonii i półkolonii                       -          6 356,15zł.
                                  
                                               Razem pomoc społeczna       -                37 912,81zł.

Działalność wychowawcza i szkoleniowa prowadzona z dziećmi i młodzieżą szkolną

            a/       wychowanie zdrowotne uwzględniające promocje                              1 842,26 zł
                      zdrowego stylu  życia, profilaktykę chorób zakaźnych
                      oraz patologię społeczną
           b/         ratownictwo przedmedyczne obejmujące szkolenie                           2 018,11zł.
                       nauczycieli i młodzież oraz organizację ćwiczeń
                       doskonalących umiejętności ratownicze

                                        Razem działalność wychowawcza   -   3 860,37 zł.

Promocja honorowego krwiodawstwa  -   dzieci i młodz.                    -    6 257,38zl.

Upowszechnianie wiedzy na temat Międzynarodowego                           -       1 133,39zł. 
Prawa Humanitarnego Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca

Koszty organizacji zbiórki                                                                          -           5 222, 12zł.   

                                                             Ogółem                         -     54 386,07 zł.

Archiwum bloga