XXIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK


Lubuski Oddział Okręgowy PCK
i Lubuska Okręgowa Rada
Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Zielonej Górze
 zapraszają na 

XXIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK 

Sława, 27-30.08.2015 r.
Cele Rajdu:
  popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i zasad czerwonokrzyskich
       w  społeczeństwie,
   popularyzacja pierwszej pomocy  przedmedycznej  i zagadnień związanych
       z bezpieczeństwem   ruchu  drogowego,
   integracja środowiska honorowych dawców krwi PCK (i nie tylko),
   krzewienie kultury, sportu, rekreacji i turystyki samochodowej,
   prezentowanie malowniczych zakątków Ziemi Lubuskiej oraz wspaniała  zabawa.

 Organizatorzy:
1.    Lubuski Oddział  Okręgowy  i Lubuska Okręgowa Rada Honorowego
       Krwiodawstwa  Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
2.   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.
   3.   Urzędy Miast i Gmin w Zielonej Górze, Sławie, Sulechowie, Bojadłach
       i Trzebiechowie.
4.   Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Sulechowie.


  Termin i trasa Rajdu:

   27.08 – 30.08  2015 roku

   Sława -> Bojadła ->Klenica-> Trzebiechów -> Sulechów -> Sława

   Uczestnicy Rajdu:
W rajdzie uczestniczyć mogą honorowi krwiodawcy, działacze
i sympatycy Polskiego Czerwonego Krzyża z rodzinami.
Załogę każdego samochodu uczestniczącego w rajdzie stanowią:
                - kierowca (kobieta lub mężczyzna, w ciągu całego rajdu),
                - pilot (kobieta lub mężczyzna powyżej 15 lat przez cały rajd),
                - pani (od początku do końca rajdu, powyżej 15 lat),
    Dzieci do lat 15 obejmuje osobna klasyfikacja. Załoga może liczyć od 3do 5 osób.

   W załodze musi być co najmniej jeden honorowy dawca krwi, którzy przedstawi podczas rejestracji załogi legitymację HDK !
   
   W konkursie wiedzy o ruchu drogowym  uczestniczą kierowcy załóg.
   W konkursie wiedzy o PCK i HDK oraz o regionie bierze udział
    wytypowany przedstawiciel załogi.


   UWAGA ! 

   W czasie rajdu 28.08.2015r odbędzie się akcja   pobierania krwi w                
   ambulansie. O szczegółach poinformujemy na odprawie przed
   rajdem. Za udział  w akcji doliczamy punkty załogowe. Ambulans
   będzie oczekiwał na dawców na terenie Ośrodka PCK w Sławie.

 PROGRAM RAJDU

        Czwartek: 27 sierpnia 2015r.

        Przyjmowanie  uczestników rajdu, dla których zostanie przygotowana baza
        noclegowa na terenie Ośrodka PCK  w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska
        Polskiego 23.

       Piątek: 28 sierpnia 2015r.
 8.00  - zbiórka uczestników i rejestracja załóg (Ośrodek PCK w Sławie,
              adres jw.) 
 9.00  - uroczysta odprawa załóg(odśpiewanie Hymnu Czerwonego Krzyża)
              Start honorowy do Sulechowa przez Bojadła, Klenicę  i Trzebiechów
         (podano przybliżone czasy dla pierwszej załogi)
       10.00 - próba sprawnościowo-techniczna samochodów i załóg w Bojadłach
       10.30  -konkurencja sprawnościowa w Klenicy (całe załogi)
       11.00 - konkurencja sprawnościowa w Trzebiechowie (całe załogi)
       11.30 - przyjazd do Sulechowa
       - próba sprawności technicznej pojazdów
       - konkurencja sprawnościowa dla pań i dzieci
                  - konkurencja strażacka dla całych załóg (JRG PSP Sulechów)
       13.30 -  konkurencja sprawnościowa kierowców w Sławie
       15.00 - gorący posiłek na terenie Ośrodka PCK w Sławie
       16.30 -  konkursy i zabawy dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
  (załogi muszą zjechać z trasy rajdu do godziny  15.30)
       19.00 -  kolacja
       20.30  - D Y S K O T E K A   W I E L O P O K O L E N I O W A

              Sobota: 29 września 2015r.
         9.00 -  śniadanie
       10.00 -  zawody sportowo-rekreacyjne dla uczestników rajdu
(między konkurencjami grzybobranie do godziny 14.00)
       14.00 -  obiad
       15.00 -  konkursy wiedzy o PCK oraz HDK, a także o ruchu  drogowym
       15.30 -  konkurs wiedzy o regionie
       16.30 -  konkursy i zabawy  dla dzieci (Ośrodek PCK w Sławie)
       19.00 -  kolacja
20.30 -  spotkanie towarzyskie przy grillu.

            Niedziela: 30 sierpnia 2015r.
       9.00   -  śniadanie
       10.00 -  uroczyste zakończenie rajdu, podsumowanie wszystkich konkurencji, wręczenie nagród i wyróżnień, Hymn CK
11.00  -  spotkania towarzyskie, wymiana doświadczeń między krwiodawcami i Klubami HDK
12.30 -   obiad, po obiedzie zdawanie domków oraz wyjazd uczestników rajdu


Klasyfikacja  załóg - nagrody:

               Klasyfikacja zespołowa obejmuje łączny wynik załogi za zajęcie I - III miejsca.
               Klasyfikacja indywidualna obejmuje oddzielnie: kierowców, pilotów, panie i dzieci.
               UWAGA !!!:  Dla najlepszej załogi (I miejsce zespołowo) organizatorzy
               zapewniają bezpłatny udział w rajdzie w roku następnym.

            Zgłoszenia załóg w terminie do 7 sierpnia 2015 roku przyjmuje:

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jedności 22 B
65 - 018  Zielona Góra
tel. 68 325 38 12,
tel. / fax 68 327 18 66.

            Opłatę za pobyt w wysokości 160 zł z VATem (sto sześćdziesiąt złotych)
             od  jednej  osoby, z wyłączeniem dzieci do lat 4  należy wpłacić na konto:

Lubuski Oddział Okręgowy PCK Zielona Góra
BANK MILLENNIUM
46 1160 2202 0000 0001 8911 5735  z dopiskiem:
XXIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK
w terminie do 7 sierpnia 2015roku.
Na rajd należy przywieźć oryginał wpłaty.
 Szczegóły dotyczące faktur VAT uzgodnić z organizatorem  w ciągu trzech dni od dokonania przelewu                                                                                                  
  Inne uwagi:
Lubuski Oddział Okręgowy  PCK  w Zielonej Górze  nie  pokrywa  kosztów przejazdu,  zapewnia  zakwaterowanie  od 27 sierpnia  2015roku  (czwartek) i wyżywienie  od 28 sierpnia  2015  roku (piątek - od obiadu).

Wszyscy  uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są do przestrzegania  przepisów ruchu  drogowego  podczas całego rajdu.

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie  rajdu oraz wyrządzone osobom trzecim.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
              
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Protesty i odwołania rozpatruje Komandor Rajdu do godz. 1900

Archiwum bloga