Uwaga !

OGŁOSZENIE O PRACĘ !


 

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

kierownika Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żarach

 

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:

1.     Bezpośredni i pośredni nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Oddziału Rejonowego PCK oraz podległego mu Punktu Opieki nad Chorym w domu w Żarach;

2.     Współpraca z Zarządem Oddziału PCK w Żarach;

3.     Tworzenie harmonogramów pracy dla pracowników w okresie miesięcznym;

4.     Rekrutacja pracowników, zleceniobiorców;

5.     Rozliczanie czasu pracy pracowników;

6.     Współpraca z MOPS w Żarach;

7.     Wprowadzanie pracowników w nowe środowiska;

8.     Organizacja lub uczestniczenie w organizowaniu różnych form pomocy społecznej (usługowej, materialnej, interwencyjnej, udzielanie porad) na rzecz osób wymagających pomocy,
ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku, chorych i niesprawnych, przebywających w domu;

9.     Podnoszenie jakości świadczonych usług;

10.  Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez PCK oraz koordynowanie tych akcji;

11.  Promocja statutowych działań organizacji i konkretnych akcji, programów ogólnopolskich.

12.  Przygotowywanie ofert, pozyskiwanie i rozliczanie merytoryczne środków finansowych na kampanie i działania statutowe;

13.  Pozyskiwanie dochodów od darczyńców indywidualnych;

14.  Współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi/pracownikami w celu realizacji wspólnych zadań, zwłaszcza dotyczących pozyskiwania dochodów. 

15.  Raportowanie wyników pracy Zarządowi OR PCK w Żarach oraz Dyrektorowi Lubuskiego OO PCK;

Oczekiwania wobec kandydata:

·       znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną, w szczególności z działalnością na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych;

·       umiejętność organizacyjne i ustalanie priorytetów, silnie rozwinięte umiejętności zarządcze;

·       zdolność efektywnego planowania zadań w warunkach stresu, asertywność;

·       samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność;

·       umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet);

·       Prawo jazdy kat. B;

 

Dodatkowym atutem będzie:

·       znajomość zagadnień związanych z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża,

·        znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz struktur i zasad funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce;

·        doświadczenie w pracy etatowej bądź działania wolontarystycznego w organizacji pozarządowej             lub w obszarze szeroko pojętej pomocy społecznej.

 

Oferujemy:

·       ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

·       możliwości rozwoju zawodowego,

·       możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża,

·       umowę o pracę,

·       dogodne godziny pracy.

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV, listów motywacyjnych, do 15 stycznia 2021 r. na e-adres: zielonagora@pck.pl (z nazwą stanowiska w tytule maila) lub pocztą na adres: 65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 22 b.  O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko kierownika Oddziału Rejonowego PCK w Żarach zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż  z siedzibą w 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14 ; 2) inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu  jest Pan Andrzej Antoń , adres mailowy: iod@pck.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji; 7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Archiwum bloga